ارسال رزومه


مقطع * الزامی / گرایش رشته * الزامی دانشگاه / مدرسه * الزامی از سال مثال : 1386 تا سال مثال : 1390
دانشجو هستم
اضافه کردن ردیف
شرکت * الزامی سمت * الزامی شروع * الزامی پایان * الزامی دریافتی ماهانه (تومان) * الزامی علت قطع همکاری
مشغول هستم
گواهی دارم
بیمه دارم
حذف
اضافه کردن ردیف
عنوان * الزامی سطح * الزامی
گواهی دارم حذف
اضافه کردن ردیف
پر کردن این فیلد الزامی است
حداقل یک گزینه باید انتخاب شود